ده فرمان برای حرمت به خویشتن

فرمان اول خیال باطل

باآنان که موجب می شوند درباره خودت احساسی نامطلوب داشته باشی نشست وبرخاست مکن .

فرمان دوم خمیازه

نکوشید رفتارنابجای افرادراتوجیه کنید.

فرمان سوم کلافه

باآنانکه ازخوت نامتعادلترند معاشرمباش .

فرمان چهارمخجالت

همه روزهای عمرت به جسمت اعتمادکن. 

(ذهنت به توخیانت می کند).

فرمان پنجم بامن حرف نزن

همواره مجازی " نه " بگویی ،نظرت راتغییردهی ،واحساس واقعی ات رابیان کنی.

 

فرمان ششم

آنچه به خود روا مداری ، به دیگران نیز روا مدار.

فرمان هفتم

نباید بیش ازتوانت ایثارکنی .

فرمان هشتم

آنچه دیگران درباره ات می اندیشند چندان اهمیتی ندارد.

فرمان نهم

هرجاکه هستی ،ضیافت آنجاست .

فرمان دهم

همه روزهای عمرت باید خودراتحسین کنی .

برگرفته ازکتاب *ده فرمان برای حرمت به خویشتن *نویسنده {دکتر کاترین کاردینال  } ومترجم گیتی خوشدل

/ 1 نظر / 9 بازدید
نیوشا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]